บุคคลที่ติดต่อได้โดยไม่ใช่ญาติพี่น้อง
ชื่อ-นามสกุล ความสัมพันธ์ อาชีพ สถานที่ทำงาน/โทรศัพท์

ในกรณีเร่งด่วนผู้ใกล้ชิดที่สามารถติดต่อข้าพเจ้าได้