ความสามในการใช้ภาษาต่างประเทศและคอมพิวเตอร์
(Languages and Computer Ability)

ภาษาไทย

พูด อ่าน เขียน

ภาษาอังกฤษ

พูด อ่าน เขียน
ภาษาอื่นๆ1
พูด อ่าน เขียน
ภาษาอื่นๆ2
พูด อ่าน เขียน

คำ/นาที
คำ/นาที